Documente de interes public

a) Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna/constrasemna/aviza actele administrative, precum obiectiile cu privire la legalitate, efectuate în scris

b) Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectele hotãrârilor autoritãtii deliberative si dispozitiile executive

c) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra problemelor de interes public care urmeazã sã fie dezbãtute de autoritãtile administratiei publice locale

d) Informarea în prealabil, din oficiu, asupra proiectelor de acte administrative, cu caracter normativ

e) Minutele în care se consemneazã, în rezumat, punctele de vedere exprimate de participanti la o sedintã publicã

f) Procesele-verbale ale sedintelor autoritãtii deliberative

g) Declaratiile de cãsãtorie

h) Alte documente neprevazute la lit. a-g si care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunostintã publicã

i) Alte documente neprevazute la lit. a-h a cãror aducere la cunostinta publica se apreciazã ca fiind oportunã si necesarã

 

Documentele publicate pana la 31.12.2020 sunt disponibile pentru consultare aici.