Category i) Alte documente neprevazute la lit. a-h a cãror aducere la cunostinta publica se apreciazã ca fiind oportunã si necesarã