Statutul Unitatii Administrativ-Teritoriale

COMUNA BECLEAN (PRIMARIA COMUNEI BECLEAN JUD. BRASOV)
CIF: 4443426

Adresa: Strada: ȚEGHIUL TĂBĂCARILOR, nr. 196,
Localitate: Beclean, Cod postal: 507010 Judet: Brasov, Tara: Romania

Website: www.comunabeclean.ro
Tel: +40 268518668

E-mail: secretariat@comunabeclean.ro

Consultati :Statutul UAT Comuna Beclean jud.Brasov