Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

 

  1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov, telefon: 0268/518.668, fax: 0368/435,088, e-mail: secretariat@comunabeclean.ro, cod fiscal: 4443426
  2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Clădire in suprafata utila de 271,25 mp, fosta scoala primara aflată în localitatea Calbor, nr. 22, comuna Beclean, judeţul Braşov, cu regim de înălțime parter+etaj, având 4 săli de clasă, o cancelarie, un cabinet director, două săli, magazie, casa scărilor, hol și grup social,conform caiet de sarcini, bun proprietate publică al comunei Beclean, înscris în CF 101203,pentru desfasurarea de activitati educationale, in baza HCL nr.91/28.10.2021 si O.U.G. nr. 57/2019 
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Comunei Beclean.

3.2 Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Registratura Primăriei Comunei Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Persoanele interesate achită contravaloarea documentației de atribuire de 150 lei la caseria Primăriei Comunei Beclean. 

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 25/11/2021, ora 15.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunerea ofertelor: 07/12/2021, ora 15.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura:

Sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 08/12/2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Beclean, Strada Principală, nr. 196, Beclean, județul Braşov.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, tele.fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Braşov, Braşov, B-dul 15 Noiembrie, nr. 45, județul Braşov, telefon: 0268/419.615, fax: 0268/418.054, e-mail: trbrasov@just.ro
  2. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vedere a publicării: 10/11/2021.
Comuna Beclean (online)

Comments are closed.